Všeobecné podmínky pro Vás jako předplatitele řešení PrivIQ

LICENČNÍ SMLOUVA BOLD ADVISORY (“Smlouva”)

NÁŠ NÁZEV JE BOLD ADVISORY S.R.O. (“Bold Advisory“) A TATO SMLOUVA UPRAVUJE VAŠE PŘEDPLATNÉ A/NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ SLUŽBY; POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH PODMÍNEK JE VYLOUČENO. POKUD SE ZAREGISTRUJETE ZA ÚČELEM BEZPLATNÉHO VYZKOUŠENÍ NAŠÍ SLUŽBY, BUDE SE JEJÍ POUŽITÍ V TAKOVÉM OBDOBÍ ŘÍDIT PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTMI TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM NAŠÍ SLUŽBY AKCEPTUJETE TUTO SMLOUVU. POKUD K TÉTO SMLOUVĚ PŘISTUPUJETE JMÉNEM PRÁVNICKÉ OSOBY, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE SE, ŽE MÁTE OPRÁVNĚNÍ TUTO PRÁVNICKOU OSOBU ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM PRÁVNĚ ZAVAZOVAT.

TUTO SMLOUVU MŮŽEME ČAS OD ČASU UPRAVIT, PŘIČEMŽ TAKOVÉ ZMĚNY NABYDOU ÚČINNOSTI V OKAMŽIKU, KDY VÁM BUDOU OZNÁMENY; TOTO OZNÁMENÍ BUDE USKUTEČNĚNO OKAMŽIKEM ZVEŘEJNĚNÍ REVIDOVANÉ SMLOUVY NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

TATO SMLOUVA BYLA NAPOSLED AKTUALIZOVÁNA V ČERVNU 2020

OBSAH:

  • Všeobecné podmínky

  • Příloha o zpracování údajů

 
OBECNÉ PODMÍNKY
1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené pojmy následující význam:

“Smlouva” – Tato licenční smlouva Bold Advisory, příloha o zpracování údajů a případné další dokumenty výslovně v nich zmíněné;

“Oprávnění uživatelé” – Zaměstnanci, zástupci a nezávislí dodavatelé Zákazníka, kteří jsou Zákazníkem oprávněni využívat přístup ke Službu a používat ji;

“Pracovní den” – Jakýkoli jiný den než (i) sobota, (ii) neděle nebo (iii) státní svátek v České a Slovenské republice;

“Pracovní doba” – 9:00-17.00 hodin během každého Pracovního dne;

“Důvěrné informace” – Jakékoli informace v jakékoli podobě nebo na jakémkoli médiu získané jednou ze stran nebo jejím jménem od druhé strany ve vztahu k této Smlouvě, které jsou výslovně označeny jako důvěrné nebo které by průměrně rozumná osoba považovala za důvěrné, ať už jsou předány nebo získány před datem, k datu nebo po datu uzavření této Smlouvy, a to včetně jakýchkoli reprodukcí těchto informací nebo jakýchkoli jejich částí;

“Data Zákazníka“ – Jakákoli data vnesená do Služby Zákazníkem nebo jeho jménem a/nebo jinak vytvořená prostřednictvím používání Služby Zákazníkem;

“Legislativa na ochranu osobních údajů” – Jakýkoli platný zákon, nařízení, předpis nebo podzákonný právní předpis a veškeré zásady, kodexy chování, pokyny, pravidla nebo výnosy vydané jakýmkoli regulačním orgánem s jurisdikcí nad stranou této Smlouvy, která je platná v relevantním období, týkající se ochrany údajů, soukromí a zpracování osobních údajů, včetně:

1.  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

2.  směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o soukromí a elektronických komunikacích);

3. GDPR od data své platnosti (jak je uvedeno v článku 99 Vstup v platnost a účinnost;

4.  jakýchkoli odpovídajících nebo ekvivalentních vnitrostátních zákonů nebo předpisů od data, kdy vstoupily v platnost

“Dokumenty” – Jakýkoli přizpůsobený dokument, vytvořený Službou po vnesení dat Zákazníka, který je založen na Vzoru, a to včetně zpráv a oznámení;

“Datum nabytí účinnosti” – Datum, kdy Zákazník aktivuje své předplatné u Bold Advisory;

“Poplatky” – Poplatky Zákazníka za předplatné Služby náležející Bold Advisory, jak jsou stanovené na Internetových stránkách a/nebo jinak oznámené ze strany Bold Advisory Zákazníkovi, přičemž mohou být čas od času změněny;

“Vyšší moc” – Jakákoli okolnost, nacházející se mimo normálně uplatnitelný vliv Bold Advisory, včetně (nikoliv výlučně):

  1. zásahu vyšší moci, povodně, sucha, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy;

  2. epidemie nebo pandemie;

  3. teroristického útoku, občanské války, občanských nepokojů nebo povstání, války, hrozby války nebo přípravy na válku, ozbrojeného konfliktu, uložení sankcí, embarga nebo přerušení diplomatických vztahů;

  4. jaderného, chemického nebo biologického znečištění nebo aerodynamického třesku;

  5. jakéhokoli zákona nebo jakéhokoli opatření přijatého vládou nebo úřadem veřejné moci;

  6. zřícení budov, požáru, výbuchu nebo nehody;

  7. jakéhokoli pracovního sporu nebo sporu s odborovou organizací, stávky, protestní akce nebo výluky zaměstnanců;

“Bold Advisory” – Společnost Bold Advisory s.r.o., IČO: 072 14 901, sídlem: Karlínské náměstí 235/13, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR: C 296879 vedená u Městského soudu v Praze;

“GDPR” – znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;

“Práva k duševnímu vlastnictví” – Jakákoli autorská a příbuzná práva, obchodní značky, ochranné známky pro služby, obchodní názvy a názvy domén, práva v rámci licencí, práva k vzhledu výrobku, práva na goodwill nebo práva podat žalobu pro nezákonné použití ochranné známky, patenty, práva k vynálezům, práva k užitným vzorům, práva k počítačovému softwaru, práva k databázím, práva k důvěrným informacím (včetně know-how a obchodního tajemství) a jakákoli jiná práva k duševnímu vlastnictví, a to v každém případě, ať již registrovaná či neregistrovaná, a včetně všech žádostí/přihlášek (nebo práv podat žádost/přihlášku) o tato práva a veškerá podobná nebo ekvivalentní práva nebo formy ochrany, jež existují nebo budou existovat kdekoli na světě, to vše včetně jejich obnovení nebo prodloužení;

“Odpovědnost” – Odpovědnost za porušení smlouvy, porušení jiné povinnosti, jiný delikt (jak nedbalostní, tak úmyslný), nebo za jakoukoli jinou skutečnost týkající se této Smlouvy nebo vzniklou na základě či v souvislosti s ní;

“Osobní údaje” – má stejný význam, jak je stanoveno v GDPR;

“Služba” – Předplacená služba poskytovaná ze strany Bold Advisory Zákazníkovi podle této Smlouvy, která zahrnuje používání Služby na Internetových stránkách, jak je podrobněji popsáno v článku 3;

“Služba” – Služba SaaS, poskytované ze strany Bold Advisory prostřednictvím Internetových stránek, s cílem poskytnutí pomoci organizacím s plněním požadavků uložených jim GDPR;

“Plán předplatného”– Plán předplatného pro Službu, jak je popsaný na Internetových stránkách, přičemž může být ze strany Bold Advisory změněn dle potřeby;

“Doba platnosti předplatného” – 12měsíční doba platnosti předplatného, začínající Datem nabytí účinnosti, přičemž se obnoví vždy dnem výročí Data nabytí účinnosti;

“Vzor”– Jakýkoliv vzorový dokument, který je Zákazníkovi dán k dispozici v rámci Služby, přičemž může být přizpůsoben vnesením dat Zákazníka, tak, aby byl vytvořen Dokument;

“Doba platnosti” – Doba platnost Smlouvy stanovená v článku 2;

“Vir” – Jakákoli věc nebo prostředek (včetně jakéhokoli řešení, kódu, souboru nebo programu), který může: znemožnit, narušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit používání jakéhokoli počítačového řešení, hardwaru nebo sítě, jakékoli telekomunikační služby, zařízení nebo sítě nebo jakékoli jiné služby nebo zařízení; znemožnit, narušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit přístup k jakémukoli programu nebo datům nebo používání jakéhokoli programu nebo dat včetně spolehlivosti jakéhokoli programu nebo dat (ať již přeskupením, pozměněním nebo vymazáním programu nebo dat jako celku nebo zčásti či jinak); nebo nepříznivě ovlivnit uživatelský komfort včetně počítačových červů, trojských koňů, virů a dalších podobných věcí nebo prostředků;

“Internetové stránky” – znamená lokalizaci webových stránek www.gdprportal.cz nebo takové stránky, které budou oznámeny ze strany Bold Advisory.

1.1 Názvy článků, příloh a odstavců nemají vliv na výklad této Smlouvy.

1.2 Osobou se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba (zapsaná i nezapsaná v obchodním či jiném veřejném rejstříku) či těleso (ať již s vlastní právní subjektivitou/svéprávností či bez ní), jakož i všichni jejich zástupci či právní nástupci.

1.3 Společností je míněna jakákoli společnost, organizace nebo jiná právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku, bez ohledu na to, kdy a jak byly zapsány do obchodního rejstříku nebo založeny.

1.4 Slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

1.5 Zmínka o jednom pohlaví zahrnuje i ostatní pohlaví.

1.6 Zmínka o zákonné normě nebo o zákonném ustanovení je zmínkou o věcně tomtéž či obdobném po případné novelizaci nebo konsolidaci a zahrnuje veškeré podzákonné právní předpisy platné v relevantním období, které byly vydány na jejím základě.

1.7 Zmínky o „článcích“ a „přílohách“ jsou zmínkami o článcích a přílohách této Smlouvy; zmínky o „odstavcích“ jsou zmínkami o odstavcích dotyčné přílohy.

1.8 Každý text začínající výrazem „včetně“, „zahrnuje“, „zejména“ nebo podobným výrazem musí být vykládán jako demonstrativní a neomezuje význam slov před tímto výrazem.

1.9 Slovo „písemně“ nebo “písemný“ znamená také elektronickou podobu a podobné komunikační prostředky.

2. DOBA PLATNOSTI

2.1 Smlouva začne platit od Data nabytí účinnosti a bude platit po Dobu platnosti předplatného, pokud nebude vypovězena podle jejích podmínek.

2.2 Kterákoli ze stran smí tuto Smlouvu vypovědět na základě doručení své písemné výpovědi druhé straně, a to s výpovědní lhůtou 30 dní, přičemž tato výpovědní doba nemůže vypršet před koncem příslušné (aktuálně běžící) Doby platnosti předplatného.

3. SLUŽBA

3.1 Bold Advisory bude Zákazníkovi poskytovat Službu po Dobu platnosti, a to za podmínek této Smlouvy.

3.2 Bold Advisory Zákazníkovi uděluje, jako součást Služby, omezenou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci na přístup ke Službě a k jeho používání pro vlastní interní účely Zákazníka, a to bez možnosti udělit podlicenci.

3.3 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Bold Advisory může poskytovat Službu prostřednictvím důvěryhodného poskytovatele hostingových služeb se sídlem v Irsku a/nebo ve Spolkové republice Německo.

3.4 Smlouva povoluje přístup k Službě pouze osobám, které jsou Oprávněnými uživateli. U Oprávněných uživatelů se Zákazník zavazuje, že:

3.4.1 maximální počet Oprávněných uživatelů, kterým zpřístupní Službu a její používání, nepřesáhne počet uživatelů povolený v jím sjednaném Plánu předplatného;

3.4.2 každý Oprávněný uživatel bude mít bezpečné heslo pro své používání Služby a bude toto heslo uchovávat v tajnosti;

3.4.3 bude vést písemný a vždy aktuální seznam Oprávněných uživatelů a tento seznam kdykoli na písemnou žádost poskytne Bold Advisory. Zákazník ihned oznámí Bold Advisory jakéhokoli Oprávněného uživatele, který by již neměl mít přístup k Službě, stejně jako jakéhokoli nového Oprávněného uživatele.

3.5 Bold Advisory si vyhrazuje právo, aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnost, a aniž by to bylo na újmu jeho ostatním právům vůči Zákazníkovi, znemožnit Zákazníkovi přístup k Službě v případě jakéhokoli porušení ustanovení tohoto článku.

3.6 Zákazník zajistí, aby Oprávnění uživatelé v průběhu jeho používání Služby skrze Službu nezpřístupňovali, neukládali, nešířili nebo nepřenášeli žádné viry ani žádný materiál, který:

3.6.1 je protizákonný, škodlivý, výhružného charakteru, pomlouvačný, obscénní, obtěžující nebo rasově nebo etnicky urážlivý;

3.6.2 umožňuje či usnadňuje nezákonnou činnost;

3.6.3 obsahuje sexuálně explicitní snímky;

3.6.4 podporuje násilí;

3.6.5 je diskriminační na základě rasy, pohlaví, barvy pleti, náboženské víry, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; nebo

3.6.6 je jinak nezákonný nebo způsobuje škodu nebo újmu jakékoli osobě nebo na jakémkoli majetku;

Bold Advisory si vyhrazuje právo, aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnost, a aniž by to bylo na újmu jeho ostatním právům vůči Zákazníkovi, znemožnit Zákazníkovi přístup k Službě v případě jakéhokoli porušení ustanovení tohoto článku.

3.7 Zákazník zajistí, aby se Oprávnění uživatelé nepokoušeli:

3.7.1 s výjimkou případů, kdy to bude umožněno platným zákonem, jehož použití nemůže být vyloučeno dohodou stran, a dále s výjimkou případů, kdy to bude výslovně povoleno touto Smlouvou:

(a) kopírovat, upravovat, rozmnožovat, duplikovat, napodobovat, znovu publikovat, stahovat, předvádět, přenášet nebo jakkoli šířit Službu jako celek ani žádnou jeho část, a to v žádné formě, na žádném médiu ani žádnými prostředky, jakož ani vytvářet díla z něj odvozená, a/nebo

(b) dekompilovat, rekompilovat, převádět ze strojového kódu, zpětně analyzovat ani jinak převádět Službu jako celek ani žádnou jeho část do podoby srozumitelné člověku;

3.7.2 získávat přístup k Službě jako celku ani žádné jeho části za účelem vytvoření produktu nebo služby, který Službě konkuruje;

3.7.3 používat Službu k poskytování služeb třetím stranám;

3.7.4 poskytovat podlicenci, prodávat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, předvádět, předávat, obchodně využívat nebo jinak zpřístupňovat Službu žádné třetí straně s výjimkou Oprávněných uživatelů;

3.7.5 získávat nebo pomáhat třetím stranám získávat přístup ke Službě jinak, než je uvedeno v tomto článku 3;

3.7.6 používat nebo vědomě povolit používání jakýchkoli nástrojů pro testování ochrany za účelem prověření, mapování nebo pokusu o prolomení ochrany Služby;

3.7.7 používat, spouštět nebo vědomě umožňovat používání nebo spouštění žádného automatického systému včetně „robotů“, „pavouků“ nebo „off-line čteček“, které získávají přístup ke Službě způsobem, při němž je do něj odesíláno více zpráv v daném časovém období, než může ve stejném období normálně vytvořit člověk při používání běžného on-line internetového prohlížeče.

3.8 Zákazník bude vynakládat veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, pro zamezení jakémukoli neoprávněnému přístupu ke Službě nebo jeho použití a v případě jakéhokoli takovéhoto neoprávněného přístupu nebo použití o něm ihned písemně uvědomí Bold Advisory.

3.9 Přístup ke Službě je licencován a neprodává se.  Zákazník z titulu této Smlouvy ani jinak nenabude žádná práva ke Službě, kromě omezené licence udělené mu podle této Smlouvy. Bold Advisory a jeho poskytovatel licence si ponechávají veškerá práva, nároky a výhody spojené se Službou a veškerá Práva k duševnímu vlastnictví spojená se Službou, stejně jako s jakýmikoli jeho úpravami a vylepšeními.

4. POVINNOSTI BOLD ADVISORY

4.1 Bold Advisory se zavazuje, že Služba bude poskytována s náležitou odborností a péčí.

4.2 Bold Advisory:

4.2.1 nezaručuje, že používání Služby Zákazníkem bude prosté přerušení a chyb, a že Služba, Služba a/nebo informace získané Zákazníkem prostřednictvím Služby, včetně Dokumentů, budou splňovat veškeré požadavky Zákazníka;

4.2.2 nezaručuje, že Služba, Vzory a/nebo Dokumenty jsou v souladu s Legislativou na ochranu údajů. Bold Advisory nevystupuje v právním vztahu souvisejícím s poskytováním plnění dle této Smlouvy v pozici právního poradce a Zákazník je povinen zajistit si vlastní právní poradenství ohledně toho, zda Služba, Vzory a Dokumenty jsou v souladu s Legislativou na ochranu údajů;

4.2.3 neodpovídá za žádná zpoždění, selhání doručení ani za jiné ztráty nebo škody způsobené přenosem dat přes komunikační sítě a zařízení, včetně internetu, přičemž Zákazník bere na vědomí, že Služba může být ovlivněně omezeními, zpožděním a jinými problémy běžnými při používání těchto komunikačních zařízení; a

4.2.4 Bold Advisory bude vynakládat náležité úsilí pro zajištění dostupnosti Služby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to s výjimkou plánované a neplánované údržby.

4.3 Bold Advisory bude v rámci Služby poskytovat Zákazníkovi své standardní služby zákaznické podpory, a to v Pracovní době, v souladu se svou politikou účinnou v době poskytování Služby, která může být ze strany Bold Advisory čas od času měněna.

4.4 Bold Advisory zaručuje, že má a bude udržovat veškerá oprávnění, schválení a povolení potřebná pro plnění svých povinností podle této Smlouvy.

5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1 Zákazník poskytne Bold Advisory:

(a) veškerou potřebnou spolupráci ve vztahu k této Smlouvě; a

(b) veškeré informace oprávněně požadované ze strany Bold Advisory;

k tomu, aby mohla poskytovat Službu.

5.2 Zákazník se zaručuje, že:

5.2.1 veškeré jím poskytnuté informace, včetně informací o Oprávněných uživatelích, jsou správné a že tyto informace budou podle potřeby aktualizovány tak, aby byla zachovávána jejich úplnost a správnost;

5.2.2 zajistí soulad své činnosti související s touto Smlouvou či užíváním Služby s obecně závaznými předpisy;

5.2.3 zajistí, aby Oprávnění uživatelé používali Službu v souladu s podmínkami této Smlouvy a bude odpovědný za jakékoli porušení této Smlouvy Oprávněným uživatelem;

5.2.4 včas zavede funkční zálohovací systémy a postupy pro zálohování dostatečné pro zabezpečení obnovení a kontinuity svých systémů a operací v případě výpadku Služby;

5.2.5 včas zajistí, aby jeho síť a systém odpovídaly příslušným specifikacím, sdělovaným ze strany Bold Advisory;

5.2.6 bude používat ochranu proti škodlivému softwaru na nejnovější úrovni, a to pro omezení rizika proniknutí Virů do Služby; and

5.2.7 bude plně odpovědný za opatření a udržování svých síťových a telekomunikačních přípojek.

6. DATA ZÁKAZNÍKA

6.1 Zákazníkovi budou náležet veškerá práva, nároky a výhody spojené se všemi Daty Zákazníka a ponese plnou odpovědnost za zákonnost, spolehlivost, integritu, správnost a kvalitu Dat Zákazníka.

6.2 V případě jakékoli ztráty nebo poškození Dat Zákazníka bude mít Zákazník vůči Bold Advisory pouze a výlučně právo na vynaložení rozumně požadovatelného úsilí na obnovení ztracených nebo poškozených Dat Zákazníka z poslední denní zálohy těchto Dat Zákazníka uchovávané ze strany Bold Advisory. Bold Advisory nebude odpovídat za žádnou ztrátu, zničení, pozměnění nebo odtajnění Dat Zákazníka způsobené třetí stranou.

6.3 Bold Advisory bude při poskytování Služby dodržovat své Zásady ochrany osobních údajů týkající se ochrany a zabezpečení Dat Zákazníka, které jsou k dispozici na Internetových stránkách (nebo jiné internetové adrese oznámené Zákazníkovi), přičemž Bold Advisory tyto zásady může čas od času a dle vlastního uvážení změnit.

6.4 V případě, že Bold Advisory zpracovává během poskytování Služby libovolné osobní údaje jménem zákazníka, Bold Advisory tak učiní v souladu s podmínkami dodatku pro zpracování dat.

7. POPLATKY A PLATBY

7.1 Zákazník se zavazuje hradit k rukám Bold Advisory Poplatky podle tohoto článku 7., a to bez jakékoli srážky, slevy, protinároku, zápočtu nebo zadržení.

7.2 Zákazník poskytne Bold Advisory platné, aktuální a úplné kontaktní a fakturační údaje.

7.3 Bold Advisory bude Zákazníkovi Poplatky fakturovat měsíčně. Poplatky budou splatné měsíčně, pokud budou hrazeny s použitím přímého inkasa nebo ročně, pokud budou hrazeny elektronickým převodem.

7.4 V případě, že si Zákazník přeje přejít na jiný plán předplatného, oznámí toto Bold Advisory a zaplatí veškeré další nezbytné poplatky (případně). Zákazníkovi smí dojít k prodloužení jeho plánu předplatného pouze na konci období předplatného pro následující období předplatného. V případě jakéhokoli snížení hodnoty nebude Bold Advisory povinen vrátit žádné poplatky již uhrazené Zákazníkem.

7.5 Jestliže Bold Advisory neobdrží úhradu jakékoliv částky podle této Smlouvy do data splatnosti, pak, aniž by to bylo na újmu jeho ostatním právům a prostředkům nápravy vůči Zákazníkovi:

7.5.1 Bold Advisory je oprávněna, aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost vůči Zákazníkovi, pozastavit poskytování Služby a znemožnit přístup Zákazníkovi a veškerých Oprávněných uživatelů k celé Službě nebo k jeho části a není povinna poskytovat celou Službu nebo jeho část Zákazníkovi, dokud dotyčná faktura zůstane neuhrazena;

7.5.2 nabíhají denní úroky z dlužné částky v roční sazbě rovnající se základní výpůjční úrokové sazbě používané v relevantním období bankami Bold Advisory v České republice, navýšené o 3 %, a to počínaje datem splatnosti a konče plnou úhradou, ať již před vydáním soudního rozsudku ve věci nebo po něm.

7.6 Veškeré částky a poplatky určené nebo zmíněné v této Smlouvě:

7.6.1 jsou splatné v českých korunách nebo eurech

7.6.2 nemohou být zrušeny ani vráceny;

7.6.3 neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude na faktuře vystavené ze strany Bold Advisory připočtena v náležité sazbě.

7.7 Společnost Bold Advisory je oprávněna každoročně revidovat a zvyšovat Poplatky na konci doby předplatného v souladu s každým zvýšením Indexu spotřebitelských cen (CPI) za posledních 12 měsíců.

7.8 Bold Advisory bude jinak oprávněn zvýšit Poplatky předem písemně oznámením Zákazníkovi, nejméně však 90 kalendářních dní před začátkem dalšího období předplatného.

8. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

8.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Bold Advisory a/nebo její poskytovatelé licence vlastní veškerá práva k duševnímu vlastnictví spojená se Službou a Vzory.

8.2 Bold Advisory zaručuje, že má veškerá práva týkající se Služby a Vzorů, která jsou potřebná k udělení veškerých práv, která hodlá Zákazníkovi udělit podle podmínek této Smlouvy.

8.3 Společnost Bold Advisory zaručuje, že má všechna práva ve vztahu k Službě a šablonám, která jsou nezbytná k udělení všech práv, která má být poskytnuta, a to v souladu s podmínkami této Smlouvy.

9. DŮVĚRNÉ INFORMACE

9.1 Každá strana této Smlouvy může mít přístup k důvěrným informacím druhé strany, za účelem plnění jejích povinností podle této Smlouvy.  Za důvěrné informace strany nebudou považovány informace, které:

9.1.1 jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí jednat přijímající strany;

9.1.2 byly před svým zpřístupněním druhé straně v platně v její dispozici v souladu s právem;

9.1.3 byly právoplatně předány přijímající straně třetí stranou, aniž by tím došlo k porušení jakéhokoli omezení tohoto předání; nebo

9.1.4 byly nezávisle získány přijímající stranou a toto nezávislé získání může být prokázáno písemným důkazem.

9.2 S výhradou článku 9.4 bude každá strana držet důvěrné informace druhé strany v tajnosti a nezpřístupní je žádné třetí straně ani nepoužije důvěrné informace druhé strany pro žádný jiný účel než pro realizaci této Smlouvy.

9.3 Každá strana přijme opatření, která po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby jí zpřístupněné důvěrné informace druhé strany nebyly dále předávány jejími zaměstnanci nebo zástupci způsobem porušujícím podmínky této Smlouvy.

9.4 Každá strana smí důvěrné informace předat třetí straně, je-li to vyžadováno zákonem, orgánem veřejné moci, soudem nebo jiným úřadem, za předpokladu, že (vždy nezakazuje-li to v konkrétním případě zákon a v míře zákonem maximálně povolené): poskytne druhé straně co možná nejpodrobnější oznámení o tomto předání, a dále zohlední oprávněné žádosti druhé strany ohledně obsahu tohoto předání.

9.5 Žádná strana neodpovídá za žádnou ztrátu, zničení, pozměnění nebo předání důvěrných Informací, jsou-li způsobené třetí stranou.

9.6 Bold Advisory potvrzuje, že Data Zákazníka jsou důvěrnými informacemi Zákazníka.

9.7 Výše uvedená ustanovení tohoto článku 9. budou platit i po ukončení této Smlouvy, ať už nastane z jakéhokoli důvodu.

10. ZÁRUKY, ODŠKODNĚNÍ

10.1 Bold Advisory se zavazuje chránit Zákazníka, jeho funkcionáře, členy jeho statutárních orgánů a jeho zaměstnance, a to v případě jakékoli nároku založeného na tvrzení, že Služba porušuje jakákoli Práva k duševnímu vlastnictví („Nárok“) a nahradí Zákazníkovi jakékoli částky pravomocně mu uložené k úhradě orgánem veřejné moci, pod podmínkou, že:

10.1.1 Bold Advisory dostane okamžité písemné oznámení o uplatnění jakéhokoli takového Nároku;

10.1.2 Zákazník poskytne Bold Advisory náležitou spolupráci při obraně proti tomuto Nároku a pro jeho vypořádání; a

10.1.3 Bold Advisory bude výlučně oprávněna činit kroky na obranu proti tomuto Nároku nebo k jeho vypořádání.

10.2 Bold Advisory smí, a to dle vlastního uvážení, při obraně proti jakémukoli Nároku nebo pro jeho vypořádání, zajistit Zákazníkovi právo nadále používat Službu, nahradit nebo změnit Službu tak, aby neporušovalo práva třetí osoby, nebo, pokud tato opatření nebude možno rozumně učinit, vypovědět tuto Smlouvu bez jakékoli další odpovědnosti nebo povinnosti uhradit Zákazníkovi škodu nebo jiné další náklady.

10.3 Bold Advisory, ani její zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé, nenesou v žádném případě odpovědnost vůči Zákazníkovi (a to ani podle článku 10.1), jestliže Nárok bude založen na:

10.3.1 úpravě Služby osobou odlišnou od Bold Advisory;

10.3.2 použití Služby Zákazníkem v rozporu s touto Smlouvou;

10.3.3 použití Služby Zákazníkem po oznámení údajného nebo skutečného porušení práv třetí osoby, a to ze strany Bold Advisory nebo orgánu veřejné moci.

10.4 Tento článek 10 stanoví jediná a výlučná práva a prostředky nápravy na straně Zákazníka vůči Bold Advisory, jakož i veškeré povinnosti a veškerou odpovědnost Bold Advisory (včetně jejích zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů) v případě jakéhokoli Nároku.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1 Žádné ujednání této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje Odpovědnost Bold Advisory:

11.1.1 za podvod nebo úmyslné klamání;

11.1.2 za úmrtí nebo úraz způsobený její nedbalostí;

11.1.3 kterou nemůže vyloučit nebo omezit podle platného práva.

11.2 Pokud v této Smlouvě není výslovně a konkrétně uvedeno jinak:

11.2.1 veškeré záruky, prohlášení, podmínky a veškerá ostatní pravidla jakéhokoli druhu, které vyplývající z obecně závazných předpisů, jsou v obecně závaznými předpisy maximálně povolené míře vyloučeny z použití na právní vztahy založené touto Smlouvou; a

11.2.2 Služba je Zákazníkovi poskytována „jak stojí a leží“.

11.3 S výhradou článku 11.1 platí, že:

11.3.1 Bold Advisory nenese žádnou Odpovědnost za žádný ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti, snížení hodnoty společnosti a/nebo podobné ztráty, ztrátu nebo zničení dat nebo informací; čistou hospodářskou ztrátu a/nebo zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu, náklady, škody, poplatky nebo výdaje a jiné, a to ve všech případech vzniklých v rámci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už přímo či nepřímo, předvídatelně či jinak;

11.3.2 celková souhrnná Odpovědnost Bold Advisory vzniklá z této Smlouvy nebo ve spojitosti s ní (pokud nebude jinak vyloučena nebo omezena) bude omezena na 80 % z celkové sumy Zákazníkem uhrazených Poplatků k rukám Bold Advisory za období 6 měsíců bezprostředně předcházejících datu události zapříčiňující vznik Odpovědnosti.

11.4 Vyloučení a omezení Odpovědnosti podle článku 11.3 se vztahují jak na jakoukoli Odpovědnost výslovně stanovenou touto Smlouvou, tak na jakoukoli Odpovědnost vzniklou z důvodu neplatnosti nebo neuplatnitelnosti jakéhokoli ujednání této Smlouvy.

12. UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Kterákoli ze stran smí, aniž by to mělo vliv na jakékoli její právo nebo prostředek nápravy dle této Smlouvy, tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s účinky ke dni doručení druhé straně, jestliže:

12.1.1 se druhá strana dopustí podstatného porušení jakékoli své povinnosti podle této Smlouvy, a současně toto podstatné porušení neodstraní ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jí bylo oznámeno druhou stranou (je-li takové odstranění objektivně možné);

12.1.2 druhá strana oznámí jakémukoli svému věřiteli, že pozastavila nebo se chystá pozastavit platby, nebo jestliže se dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku dle přísl. ust. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, nebo jestliže nabude právní moci usnesení o likvidaci druhé strany nebo bude pravomocně jmenován nucený nebo svěřenský správce celého nebo jakékoli části majetku nebo společnosti druhé strany, nebo jestliže nastanou okolnosti opravňující soud nebo věřitele jmenovat nuceného nebo svěřenského správce nebo jiného správce nebo opravňující soud vydat příkaz k likvidaci nebo prohlásit úpadek, nebo jestliže druhá strana učiní nebo vůči ní budou učiněna jakákoli opatření podobná nebo analogická jakýmkoli těmto opatřením v tomto článku 12.1.2 v jakékoli jurisdikci.

12.2 Ukončení této Smlouvy není na újmu žádným již vzniklým právům nebo prostředkům nápravy kterékoli strany.

12.3 Ukončení této Smlouvy nemá vliv na vstup v platnost nebo na trvání platnosti žádného ustanovení, u něhož je výslovně uvedeno nebo z něhož implicitně vyplývá, že vstoupí v platnost nebo bude dále platit při nebo po ukončení této Smlouvy.

12.4 S účinností ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu:

12.4.1 licence udělená podle této Smlouvy ihned zaniká a Bold Advisory je oprávněna znemožnit další používání Služby Zákazníkem;

12.4.2 Bold Advisory je oprávněna zničit nebo jinak zlikvidovat veškerá Data Zákazníka mající ve svém držení, přičemž tak učiní do 3 měsíců po ukončení Smlouvy; a

12.4.3 nebudou nijak omezena žádná práva, prostředky nápravy, povinnosti nebo odpovědnost stran vzniklé do data účinnosti ukončení Smlouvy, a to včetně práva nárokovat náhradu škody vzniklé jakýmkoli porušením Smlouvy, k němuž došlo k datu nebo před datem účinnosti ukončení Smlouvy.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1 Jestliže bude Bold Advisory stižena Událostí z Vyšší moci, nebude způsobilá dopustit se porušení této Smlouvy a současně bude zproštěna povinnosti plnit dále tuto Smlouvu, to vše po dobu trvání Události z Vyšší moci a v míře, v níž Událost Vyšší moci takové plnění znemožňuje.

13.2 Jestliže situace způsobená Událostí z Vyšší moci bude trvat po dobu 30 dnů nebo déle, kterákoli ze stran má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí předanou druhé straně (s výpovědní dobou dle této Smlouvy).

14. VZDÁNÍ SE PRÁVA NEBO PROSTŘEDKU NÁPRAVY

14.1 Vzdání se jakéhokoli práva nebo prostředku nápravy podle této Smlouvy je účinné pouze, pokud je učiněno písemně a nebude považováno za vzdání se žádného práva nebo prostředku nápravy do budoucna, při kterémkoli následném porušení Smlouvy. Žádné neuplatnění nebo prodlení s uplatněním jakéhokoli práva nebo prostředku nápravy dle této Smlouvy nebo zákona některou ze stran neznamená vzdání se tohoto ani žádného jiného práva nebo prostředku nápravy, ani neznemožní nebo neomezí další uplatnění tohoto ani žádného jiného práva nebo prostředku nápravy v budoucnu. Žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo prostředku nápravy neznemožní nebo neomezí další uplatnění takového ani žádného jiného práva nebo prostředku nápravy.

15. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ SMLOUVY

15.1 Jestliže bude jakékoli ustanovení (nebo jeho část) této Smlouvy shledáno (shledána) jakýmkoli příslušným soudem nebo orgánem veřejné moci neplatným, neuplatnitelným nebo nezákonným, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

15.2 Jestliže by jakékoli neplatné, neuplatnitelné nebo nezákonné ustanovení bylo platné, uplatnitelné nebo zákonné, pokud by jeho určitá (vadná) část byla vyňata, bude se toto ustanovení nadále aplikovat s odpovídající úpravou jeho znění, která je minimálně zapotřebí při zachování původního záměru stran.

16. ÚPLNÁ DOHODA

16.1 Tato Smlouva, jakož i jakékoli dokumenty v ní zmíněné, představuje úplnou dohodu učiněnou stranami o jejím předmětu a nahrazuje jakékoli předchozí ujednání, dohodu nebo smlouvu mezi nimi, týkající se předmětu této Smlouvy.

16.2 Každá strana potvrzuje a souhlasí s tím, že při uzavírání této S

mlouvy nevychází ze (a nespoléhá se na) žádného jiného závazku, slibu, ujištění, tvrzení, prohlášení, záruky nebo vyjádření (ať již v písemné či jiné formě) žádné osoby (ať již je stranou této Smlouvy či nikoli) týkající se předmětu této Smlouvy, než jak jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.

16.3 Žádná ze stran nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost za podvod nebo úmyslné klamání druhé strany.

 
17. POSTOUPENÍ

17.1 Zákazník není oprávněn postoupit licenci, udělit podlicenci, jakož ani provést novaci nebo převod žádného práva nebo výhody ani žádné své povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu ze strany Bold Advisory.

17.2 Bold Advisory je oprávněna provést postoupit licenci, udělit podlicenci, provést novaci nebo převod jakéhokoli práva nebo výhody a jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

18. NEEXISTENCE PARTNERSTVÍ 

18.1 Žádné ujednání této Smlouvy nemá za účel a nebude znamenat vytvoření partnerství mezi stranami nebo oprávnění jedné ze stran vystupovat jako zástupce druhé strany a žádná strana nebude mít oprávnění jednat jménem nebo v zastoupení druhé strany ani jinak druhou stranu jakýmkoli způsobem zavazovat (včetně, nikoli však výlučně, učinění jakéhokoli prohlášení nebo poskytnutí jakékoli záruky, přijetí jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti a uplatnění jakéhokoli práva nebo pravomoci).

19. PRÁVA TŘETÍCH STRAN

19.1 Tato Smlouva neuděluje žádná práva žádné třetí osobě, nebo straně (tj. osobě či straně odlišné od stran této Smlouvy, jejich případných právních nástupců a jimi pověřených osob za podmínek této Smlouvy).

20. OZNÁMENÍ

20.1 Jakékoli oznámení vyžadované v rámci této Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobně nebo zasláno doporučeným dopisem (na náklady zasílající strany) nebo e-mailem na adresu druhé strany, sdělenou touto stranou pro tyto účely.

20.2 Oznámení doručované osobně bude považováno za doručené při jeho převzetí (nebo – pokud k převzetí dojde mimo Pracovní dobu – v 9.00 hodin prvního Pracovního dne po jeho převzetí). Správně adresované oznámení zaslané doporučeným dopisem bude považováno za doručené 3. Pracovního dne po odeslání, nebude-li prokázáno jiné datum faktického doručení. Oznámení zaslané e-mailem na příslušnou e-mailovou adresu bude považováno za doručené v den odeslání (jde-li o Pracovní den), popř. v následujícím Pracovním dni po odeslání (nebylo-li odesláno v Pracovní den).

21. ZMĚNY SMLOUVY

21.1 Žádné změny této Smlouvy nemohou být provedeny bez písemného souhlasu obou jejích stran

21.2 Bez ohledu na výše uvedené, Bold Advisory má právo změnit podmínky této Smlouvy jednostranně. Pokud tak učiní, bude informovat Zákazníka odpovídajícím způsobem. Pokud Bold Advisory změní podmínky, má Zákazník právo ukončit tuto Smlouvu během období končícího 30 dnů poté, co byl Zákazník o změně informován.

22. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

22.1 Tato Smlouva, jakož i případné spory nebo nároky vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či vznikem (včetně sporů nebo nároků nevycházejících ze smluv) a jejich výklad, se řídí právem České republiky.

22.2 Strany se podřizují výhradní jurisdikci soudů v České republice, přičemž místně příslušný je soud v Praze, a to Obvodní soud pro Prahu 8, resp. Městský soud v Praze, dle věcné příslušnosti, to vše s následující výjimkou: Bold Advisory:

22.2.1 má právo podat žalobu u jakéhokoli soudu, který disponuje jurisdikcí nad Zákazníkem nebo jeho majetkem; a

22.2.2 má právo podat žalobu na porušení svých Práv k duševnímu vlastnictví v jakékoli zemi, v níž podle ní dochází k porušení této Smlouvy týkajícímu se jejích Práv k duševnímu vlastnictví.

DODATEK O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dodatek o zpracování osobních údajů (dále jen “Dodatek“) je součástí licenční smlouvy uzavřené mezi Bold Advisory (obchodní název: Bold Advisory s.r.o.) (dále jen “Bold Advisory“) a zákazník, kterému Bold Advisory poskytuje služby (dále jen “Zákazník“) (dále jen “Smlouva“), a to buď dříve nebo souběžně s tímto Dodatkem.

V případě rozporu mezi podmínkami Smlouvy a podmínkami tohoto Dodatku mají přednost podmínky tohoto Dodatku. Nestanoví-li kontext jinak, odkazuje se v tomto Dodatku ke Smlouvě na Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

1. STRANY SE DOHODLY TAKTO

Následující články se použijí pouze v rozsahu, v jakém se právní předpisy o ochraně údajů vztahují na Chráněné údaje (jak jsou definovány níže).

2. DEFINICE

2.1 Vhodné ochranné prostředky: takový právně vykonatelný mechanismus pro předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, který může být čas od času povolen podle právních předpisů na ochranu údajů.

Správce: má význam, který je uveden v právních předpisech na ochranu údajů.

2.2 Právními předpisy o ochraně údajů se rozumějí jakékoli platné české nebo unijní právo, statut, nařízení nebo podřízené právní předpisy a všechny politiky, kodexy chování, směr, pravidla politiky nebo usnesení vydané jakýmkoli regulačním orgánem, který je příslušný pro smluvní stranu, která je čas od času v platnosti v souvislosti s ochranou údajů, soukromí zpracováním osobních údajů, včetně:

(a) GDPR ode dne, kdy se GDPR použije (jak je stanoveno v článku 99 vstup v platnost a použitelnost) a/nebo GDPR ode dne, kdy se GDPR použije (jak je stanoveno v článku 99 vstup v platnost a použitelnost) a/nebo

(b) jakékoli odpovídající nebo rovnocenné vnitrostátní právní předpisy ode dne, kdy nabydou účinnosti.

2.3 “Subjekt údajů“: má význam, který je dán v právních předpisech o ochraně údajů.

2.4 “EU“: Evropská unie.

2.5 “GDPR“: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

2.6 “Členský stát“: členský stát EU.

2.7 “Osobní údaje“: má význam, který je uveden v obecně závazných právních předpisech na ochranu údajů.

2.8 “Porušení osobních údajů“: Porušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravám, neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k chráněným údajům v systémech spravovaných nebo jinak ovládaných Bold Advisory, s výjimkou neúspěšných pokusů nebo činností, které neohrožuje zabezpečení Chráněných údajů.

2.9 “Zpracování nebo zpracování“: má význam vyjádřený v právních předpisech na ochranu údajů a souvisejících pojmů, jako je „zpracovat“, mají odpovídající význam.

2.10 “Zpracovatel“: má význam, který je uveden v právních předpisech na ochranu údajů.

2.11 “Chráněné údaje“: osobní údaje zpracovávané společností Bold Advisory jménem Zákazníka jako zpracovatele v souvislosti s poskytováním služeb

2.12 “Služby“: služby poskytované Zákazníkem Bold Advisory na základě Smlouvy.

2.13 “Další zpracovatel“: jiný zpracovatel, který se zabývá Bold Advisory pro provádění zpracovatelských činností ve vztahu k chráněným údajům v rámci služeb.

2.14 “Orgán dozoru“: nezávislý orgán veřejné moci zřízený Členským státem podle článku 51 GDPR.

Definice uvedené v tomto článku by měly být, pokud možno, vykládány v souladu s GDPR.

3. OBECNÉ

3.1 Přílohy jsou součástí tohoto Dodatku a mají účinek, jako by byly v plném rozsahu uvedeny v textu tohoto Dodatku. Jakýkoli odkaz na tento Dodatek obsahuje přílohy.

3.2 Zákazník se zavázal Bold Advisory k plněním a poskytováním služeb, které mohou vyžadovat Bold Advisory zpracování Osobních údajů jménem Zákazníka jako Zpracovatele.

3.3 Příloha A (“Podrobnosti zpracování“) obsahuje podrobnosti o zpracování Chráněných údajů společností Bold Advisory.

4. POKYNY SPRÁVCE

4.1 Bold Advisory souhlasí s tím, že bude provádět pouze zpracování Chráněných údajů na základě dokumentovaných pokynů Zákazníka, jak je stanoveno v tomto Dodatku a v Příloze A (Podrobnosti zpracování), které se čas od času aktualizují na základě písemné dohody mezi stranami (s ohledem na předávání Osobních údajů do třetích zemi nebo mezinárodní organizaci.)

4.2 Bold Advisory může zpracovávat Chráněné údaje nad rámec pokynů Zákazníka, pokud to po Bold Advisory vyžaduje právo EU nebo Členského státu, jehož právu Bold Advisory podléhá; v takovém případě Bold Advisory v rozsahu povoleném zákonem před zpracováním informuje Zákazníka o takové právní povinnosti.

5. BEZPEČNOST

5.1 Bold Advisory zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající riziku s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provádění a k povaze, rozsahu, souvislostem a účelům zpracování jako a také riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob.

5.2 Bold Advisory při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti bere v úvahu zejména rizika, která Zpracování představuje, zejména z náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného vyzrazení nebo přístupu k přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů.

6. DŮVĚRNOST ÚDAJŮ

6.1 Bold Advisory zajistí, aby osoby oprávněné jimi zpracovávat Chráněné údaje byly spáchány důvěrnosti, nebo jsou pod náležitou zákonnou povinností mlčenlivosti.

7. SPOLUPRÁCE A INFORMACE

7.1 Bold Advisory poskytne Zákazníkovi takové informace a pomoc, kterou Zákazník může přiměřeně požadovat, aby mu umožnil splnit požadavky GDPR, včetně informací a pomoci týkající se bezpečnosti zpracování, oznámení Porušení Osobních údajů orgánu dozoru, sdělování informací o narušení bezpečnosti Osobních údajů Subjektu údajů (v případě potřeby), posouzení dopadů na ochranu údajů a/nebo předchozí konzultace s Orgánem dozoru týkajícím se vysoce rizikového zpracování.

8. ŽÁDOSTI

8.1 Bold Advisory Zákazníkovi neprodleně pomůže vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Zákazníka reagovat na žádosti o uplatnění práv Subjektu údajů uvedených v kapitole III GDPR.

9. DATOVÝ INCIDENT

9.1 Bold Advisory oznámí Zákazníkovi jakékoli Porušení osobních údajů, a to okamžitě po uvědomění si takového Porušení osobních údajů.

9.2 V případě Porušení osobních údajů bude Bold Advisory Zákazníkovi pomáhat při plnění jeho povinností podle článků 33 a 34 GDPR informovat příslušný Orgán dozoru a Subjekty údajů. Jako Správce je Zákazník výhradně zodpovědný za dodržování oznamovací povinnosti týkající se Porušení osobních údajů v rámci Právních předpisů na ochranu údajů.

10. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

10.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Bold Advisory zapojuje Další zpracovatele k poskytování určitých služeb, které Zákazník poskytuje obecný souhlas s účastí těchto Dalších zpracovatelů. Stávající Další zpracovatelé jsou uvedeny v příloze B.

10.2 Bold Advisory bude informovat Zákazníka o jmenování nového Další zpracovatele nebo změny jakéhokoli stávajícího Další zpracovatelé.  Zákazník může podat námitku proti jmenování nebo jakékoli změně Dalšího zpracovatele, pokud k tomu má dostatečné důvody, a za těchto okolností je Bold Advisory oprávněna zabývat se námitkou prostřednictvím jedné z následujících možností podle svého vlastního uvážení:

(i)  přestane používat příslušného Dalšího zpracovatele;

(ii) učiní kroky navržené Zákazníkem k řešení námitek;

(iii) ukončí nebo umožní Zákazníkovi ukončit Služby.

10.3 Bold Advisory může zpracování Chráněných údajů podle tohoto Dodatku zadat Dalšímu zpracovateli, pouze pokud Bold Advisory právně zaváže smluvními podmínkami podstatně totožné s těmi, které jsou obsaženy v tomto Dodatku, i takového dalšího Zpracovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá právo na audit a inspekci zařízení a prostor dalšího Zpracovatele a že Bold Advisory není povinen začlenit taková práva do svých smluv s Dalšími zpracovateli.

11. AUDITY A SOULAD

11.1 Na základě odůvodněné žádosti Zákazníka Bold Advisory souhlasí s tím, že Zákazníkovi zpřístupní veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s povinnostmi stanovenými v tomto Dodatku a v Právních předpisech o ochraně údajů a umožní a přispěje k audity, včetně inspekcí prováděných Zákazníkem nebo jiným auditorem pověřeným Zákazníkem podle ustanovení 11.2.

11.2 Zákazník poskytne Bold Advisory přiměřené předběžné oznámení o veškerých žádostech o informace, auditu nebo inspekci a zajistí, aby audit nebo inspekce byly prováděny během běžné pracovní doby Bold Advisory a s minimálním narušením Bold Advisory. Zákazník je povinen zajistit, aby veškeré informace získané nebo generované Zákazníkem podle článku 11.1 byly přísně důvěrné (s výjimkou poskytnutí informací Orgánu dozoru nebo jinak vyžadovaným platnou legislativou). Zákazník je povinen Bold Advisory uhradit odůvodněné náklady na pomoc při poskytování informací a umožnění a přispívání k inspekcím a auditům.

11.3 Bold Advisory může namítat auditora třetí strany jmenovaného Zákazníkem k provedení audit nebo inspekci podle ustanovení 11.1 pokud auditor dle rozumného stanoviska Bold Advisory vhodně kvalifikovaný nebo nezávislý. Nic v článku 11.1 nedává Zákazníkovi právo na přístup k jakýmkoli údajům jakéhokoliv jiného Zákazníka Bold Advisory nebo jakékoli informace, které by mohly Bold Advisory k porušení svých povinností vyplývajících z Právních předpisů na ochranu osobních údajů a/nebo jejich důvěrnosti nebo povinností třetí strany.

12. UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE ÚDAJŮ

12.1 Bold Advisory na základě výslovné volby Zákazníka a po ukončení poskytování služeb souvisejících se zpracováním buď vrátí Zákazníkovi, nebo vymaže nebo zničí všechny kopie Chráněných údajů, které jsou pod kontrolou nebo v držení Bold Advisory. Pokud Zákazník bude požadovat, Bold Advisory potvrdí Zákazníkovi, že tak učinil, pokud právní předpisy EU nebo Členského státu nevyžadují uchovávání Chráněných údajů.

13. PŘENOSY ÚDAJŮ

13.1 Bold Advisory nesmí převádět Chráněné údaje mimo Evropský hospodářský prostor, pokud neexistují vhodná ochranná opatření a pokud je převod v souladu s Právními předpisy na ochranu údajů.

14. DODATKY

14.1. Bold Advisory může tento Dodatek kdykoli změnit, pokud to vyžaduje dodržení všech platných zákonů nebo pokud tyto změny nevedou k podstatnému snížení ochrany Chráněných údajů a neporušují Právní předpisy na ochranu údajů.

15. ODPOVĚDNOST

15.1 Odpovědnost Bold Advisory podle tohoto Dodatku podléhá vyloučením a omezením stanoveným ve Smlouvě.

16. ÚČINNOST A TRVÁNÍ

16.1 Tento Dodatek vstoupí v platnost podpisem oběma stranami Smlouvy.

16.2 Tento Dodatek zůstane v platnosti až do ukončení Smlouvy.

Příloha A – Podrobnosti zpracování

Podrobný popis zpracování – Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb

(včetně předmětu, povahy a účelu)

Doba zpracování – Doba trvání Smlouvy a až do výmazu všech Chráněných údajů společností Bold Advisory

Typy zpracovávaných osobních údajů – Osobní údaje vztahující se k jednotlivcům, kteří jsou poskytovány Bold Advisory prostřednictvím Služeb nebo na pokyn Zákazníka, včetně, bez omezení, jména, adresy, kontaktní údaje, on-line identifikátory a přihlašovací údaje.

Kategorie subjektů údajů – Jednotlivci, o kterých jsou Osobní údaje poskytovány Bold Advisory prostřednictvím Služeb Zákazníkovi nebo na jeho pokyn.

Příloha B – Další zpracovatelé

Název

Popis služeb

Amazon AWS

Hosting

Platební brána

Stripe

Zpracování plateb

Solitea, a.s.

Účetní management